OBAVIJEST O STUPANJU NA SNAGU UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 27. travnja 2016.

o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)

Nastavno na Uredbu EU 2016/679 o zaštiti podataka koja stupa na snagu 25. svibnja 2018. godine Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu usklađuje poslovanje kako bi svim svojim studentima, zaposlenicima, vanjskim suradnicima, gospodarskim subjektima, javnim ustanovama, državnim institucijama i drugima omogućila adekvatnu zaštitu osobnih podataka te bila transparentna u korištenju istih.

Uredbu o zaštiti osobnih podataka možete pronaći na poveznici: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka se nalazu u Narodnim Novinama 42/2018 na poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_42_805.html