Opis predmeta studija teologije

Biblijska egzegeza: Sinoptička evanđelja

Uvodni dio: Termin „evanđelje“: podrijetlo, značenje i uporaba toga termina izvan i u Novome zavjetu; Evanđelje kao književna vrsta.
Stadiji u formiranju evanđelja. Sinoptički problem: pokušaji rješenja (hipoteze); teorija o dva izvora; postojanje zbirke Logija (Quelle); zanimanje suvremene egzegeze za zbirku Q. Mjesto i zajednica koja je povezana s postankom svakog od sinoptičkih evanđelja. Književna struktura, narativne i teološke osobitosti i podudarnosti sinoptičkih evanđelja. Izvorni primatelji sinoptičkih evanđelja; vrijeme završne redakcije. Autor svakog pojedinog evanđelja: svjedočanstvo tradicije, svjedočanstvo Novoga zavjeta; svojstva pisca koja „izranjaju“ iz teksta njegova evanđelja. Profil osobe Isusa Krista u svakom od triju sinoptičkih evanđelja.
Egzegetski dio: Egzegetska i teološka analiza izabranih perikopa iz svakog sinoptičkog evanđelja i Djela apostolskih. Pri tome će biti istaknute kristološke svojstvenosti  svakog pojedinog sinoptičkog evanđelja.

Nastavnik: Izv. prof. dr. sc. Pero Vidović

Detaljnije

CIC: IV. knjiga Zakonika

Nakon uspješno završenog kolegija od studenata se očekuje  da budu u stanju: definirati i objasniti teološko-pravno poimanje sakramenata Katoličke Crkve; predstaviti i razlikovati svaki pojedini sakrament; protumačiti važnost sakramenta u Katoličkoj Crkvi; sintetizirati podjelu i primanje pojedinih sakramenata; znati i moći objasniti na poseban način odredbe o sakramentu Ženidbe.

Nastavnik: Doc dr. sc. Klara Ćavar

Detaljnije

CIC: Opće odredbe – Izvori

Povijesnim prikazom izvora i nastanka aktualnog Zakonika, studenti stječu cjelovitu sliku o nastanku aktualnog zakonodavstva Katoličke Crkve, čime se pomaže bolje razumijevanje osnovnih kanonskih postavki koje su danas na snazi. Omogućiti studentima temeljno poznavanje uvodnih kanona Zakonika kanonskoga prava, osnovne kanonske terminologije te načina primjene kanonskih normi u svakidašnjem životu Crkve. Po završetku ovog kolegija student je osposobljen da se služi važnijim izvorima kanonskoga prava, da razumije temeljne kanonsko-pravne pojmove i da primjenjuje osnovna kanonsko-pravna načela u tumačenju tekstova ZKP-a.

Nastavnik: dr. sc. Ivica Ivanković Radak

Detaljnije

CIC: Vremenita crkvena dobra – Kaznene mjere

Općenito poznavanje kanonske regulative upravljanja vremenitim dobrima Crkve: definiranje i razlikovanje temeljnih pojmova kanonske prakse; razumijevanje njihove točno određene primjene; stvaranje preduvjeta za razumijevanje ostalih knjiga Zakonika kanonskoga prava; vrednovanje različitih pitanja iste materije, a koja ostaju otvorena.

Egzegetsko-analitički pristup materiji kaznenih mjera u Crkvi: općenito poznavanje načina upravljanja vremenitim dobrima Crkve; definiranje kazneno-pravne  terminologije Crkve; razlikovanje pojedinačnih delikata i načina njihova tretiranja; detaljno poznavanje odredbi vezane uz. Delicta graviora.

Po završetku ovog kolegija student je osposobljen za razumijevanje i primjenu odredaba sadržanih u V. i VI. knjizi Zakonika.

Nastavnik: dr. sc. Ivica Ivanković Radak

Detaljnije

Ekleziologija

Razumijevanje povijesno-teološke stvarnosti Crkve i razlikovanje razine govora i promišljanja o Crkvi. Razumijevanje Crkve kao kompleksne stvarnosti, ukoliko je ona povijesna i otajstvena datost, u svijetlu Objave i Tradicije.

Nastavnik: Doc. dr. sc. Ivan Antunović

Detaljnije

Ekonomski i politički moral

Dobiva se uvid u teološku dimenziju ekonomskoga i političkoga morala. Stječu se razumijevanja temeljnih ideja i pojmova iz spomenutih dimenzija ljudskoga djeolovanja kao što su: pravednost, solidarnost, supsidijarnost i opće dobro. Dobiva se uvid u moralno-teološku kritiku određenih velikih ekonomskih i političkih sustava. S lakoćom se prepoznaju temeljne vrednote i  neotuđivi ciljevi ekonomskoga i političkoga djelovanja kao što su: čovjek, ljudsko društvo i mir.

Nastavnik: Doc. dr. sc. Tadija Milikić

Detaljnije

Eshatologija

Razumijevanje pojma „eshatologije“ s posebnim naglaskom na dublje shvaćanje pojma kršćanske eshatologije. Razumijevanje razvoja eshatoloških pojmova kroz povijest. Razlikovanje shvaćanja eshatologije u nauku New agea i u kršćanskoj teologiji. Studenti će steći kompetenciju prepoznavanja znakova vremena s obzirom na eshatološke istine vjere.

Nastavnik: Doc. dr. sc. Nikić Mijo

Detaljnije

Fundamentalna teologija

Razumijevanje pojma „objave“. Razumijevanje prenošenja objave u Crkvi, tj. razumijevanje Tradicije i tradicija (naglasak je na ispravnom shvaćanju odnosa između Tradicije i Svetog pisma). Uz ovu problematiku studentima će se prenijeti važna tema povezana uz objavu a to je vjerodostojnost kršćanske objave. Razumijevanje teologije kao znanosti o vjeri.

Nastavnik: Doc. dr. sc. Volk Dražen

Detaljnije

Hebrejski jezik

Nakon uspješno dovršena kolegija sudionici će biti kadri: prepoznavati slova (suglasnike) i dijaktritičke znakove (samoglasnike) hebrejskoga pisma; čitati pojedinačne riječi i jednostavne rečenice na klasičnom hebrejskom; svladati osnove pisanja hebrejskih slova; u biblijskom tekstu prepoznati i razumjeti ključne pojmove na izvornom hebrejskom jeziku; vladati osnovama hebrejske gramatike (imenice, pridjevi, glagoli, prijedlozi); prepoznavati korijen riječi i služiti se stručnim rječnikom; služiti se računalnom potporom; izraditi smjernice za poštivanje izvornoga teksta i uspješno prevođenje.

Nastavnici: Doc. dr. sc. Niko Bilić, SJ / Mag. theol. Tanja Lakić

Detaljnije

Ivanovski spisi

Nakon uspješno završenog kolegija od studenata se očekuje  da budu u stanju: Znanstveno obrazložiti proces nastajanja Ivanova evanđelja, triju Ivanovih poslanica i Otkrivenja; raspoznavati u tim spisima religijske, kulturne i socijalne tragove; distingvirat će, pri dijakronijskom pristupu, „slojeve“ tekstova koji govore o Isusu od onih koji opisuju zajednicu ranoga kršćanstva i druge grupe; poznavat će temeljito novozavjetne tekstove Ivanovskih spisa, ali jednako tako i studijsku metodologiju sa svrhom da taj proces spoznavanja spisa  postane njihovim permanentnim hermeneutsko-egzegetskim studijem koji će im pomoći u kritičkom i konstruktivnom pristupu suvremenom svijetu.

Nastavnik: Izv. prof. dr. sc. Pero Vidović

Detaljnije

Izabrana pitanja NZ

Prvi dio kolegija posvećen je metodologiji. Isti obuhvaća uvod u temeljne značajke, oblike i funkcije ljudske komunikacije s posebnim naglaskom na pragmatiku. U drugom dijelu pristupa se analizi različitih tekstova Ivanova evanđelja u kojima, u Isusovu susretu s različitim paradigmatičnim osobama, na progresivan način biva prikazan čovjekov put vjere. Isti prema Ivanovu evanđelju započinje traženjem a završava osobnim susretom koji daruje život, poziva na svjedočenje i apelira na odgovornost.

Nastavnik: Dr. sc. Silvana Fužinato

Detaljnije

Izabrana pitanja SZ i NZ

Pitanje „različitoga“ poput crvene niti provlači se cijelim kako Starim tako i Novim zavjetom. Riječ je o svevremenskom pitanju i konstitutivnoj značajki čovjeka koja ako nije ispravno shvaćena i prihvaćena dovodi do neprihvaćanja a u krajnjoj liniji i do uništenja drugoga. Nakon uvoda u metodologiju rada i problematiku navedena pitanja pristupa se analizi različitih starozavjetnih i novozavjetnih tekstova. Prvi dio posvećen je tekstovima Staroga zavjeta u kojima „različitost“ biva predstavljena kao temeljna značajka čovjeka, vidljiva napose u činu stvaranja (Post 2,4b-25). U drugom dijelu prelazi se na studij „različitosti“ u dijalektici bratskih odnosa (Kajin i Abel, Ezav i Jakov), odnosa između dviju žena (Hagara i Sara, Noemi i Ruta) i u konačnici odnosa između Izraela i tuđinaca (Iz 56,1-8). U trećem dijelu posvećenu novozavjetnim tekstovima na poseban način analizira se Isusov stav prema tuđincima i različitima: sirofeničankom (Mk 7,24-31), preljubnicom (Lk 7,36-50), samarijankom (Iv 4,1-42) i uzetim (Iv 5,1-18) te „različitost“ utjelovljene Riječi (Iv 1,1-18).

Nastavnik: Dr. sc. Silvana Fužinato

Detaljnije

Kanonsko pravo: Božji narod

Nakon uspješno završenog kolegija od studenata se očekuje  da budu u stanju: Definirati i objasniti teološko-pravni položaj vjernika laika i klerika u Katoličkoj Crkvi; predstaviti i razlikovati laički stalež od kleričkog; protumačiti hijerarhijsko ustrojstvo Katoličke Crkve; sintetizirati različite crkvene službe; identificirati i odrediti crkvenu službu u pastoralnom životu zajednice vjernika.

Nastavnik: Doc. dr. sc. Klara Ćavar

Detaljnije

Kršćanska arheologija

U uvodnim napomenama, uz definiciju, objašnjavaju se pojmovi vezani uz Ranokršćansku arheologiju. Obrađuju se povijesni i literarni izvori kršćanske arheologije i njezina važnost u rekonstrukciji života kršćanske zajednice. Detaljno se prikazuju najvažniji elementi kršćanske arhologije: groblja, graditeljstvo i epigrafija. Detaljno se opisuju elementi nadzemnih i podzemnig groblja, načini i običaji vezani uz ukop pokojnika, te ostaci kršćanskih groblja – osobito katakombe. Govori se o razvoju kršćanskog graditeljstva i daje detaljni opis gradnje bazilika. Daju se i osnovni podaci o ranokršćanskoj likovnoj umjetnosti (slike, mozaici, simboli…) te definicija i važnost epigrafije. Kratko se spominje i ranokršćanska arheološka baština na području Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Nastavnik: Prof. dr. sc.  Anto Mišić

Detaljnije

Liturgika

Upoznavanje glavnih tema teologije liturgije, liturgijskih izvora i posebnih metoda unutar liturgike. Poznavanje postanka i razvoja liturgije kroz povijest (općenito i kod Hrvata). Pregled postanka i razvoj različitih liturgijskih knjiga. Liturgijsko slavljenje sakramenata. Teološko vrjednovanje liturgijskoga vremena, prostora i umjetnosti. Nauk Drugoga vatikanskog sabora o bogoslužju i njegova obnova.

Nastavnik: Prof. dr. sc.  Marijan Steiner

Detaljnije

 Osnovna moralna teologija

Stječe se razumijevanje moralno teološke refleksije. Dobiva se uvid u posebnost kršćanskoga morala. Prepoznaju se odlučujući povijesni momenti koji su bili važni za razvoj, organizaciju i razumijevanje moralne teologije. I konačno dobivaju se sustavnija znanja o temeljima moralne teologije.

Nastavnik: Doc. dr. sc. Tadija Milikić

Detaljnije

Otajstvo Trojedinoga Boga

Stjecanje sposobnosti govora o Bogu i poznavanje temeljnih odredica kršćanske slike o Bogu koje imaju svoje utemeljenje u Objavi i kršćanskoj Tradiciji. Upoznavanje s literaturom koja se odnosi na nauk o Presvetom Trojstvu. Upoznati se s temeljnim pretpostavkama kršćanske vjere, poznavati i razumjeti bitne značajke starozavjetne objave i vjere, poznavati i razumjeti novozavjetne temelje trojstvene vjere, poznavati i razumjeti povijesni razvoj teološkog nauka o Trojstvu, izvore, tradiciju, hereze, dogme, poznavati i razumjeti sustavni trinitarni nauk, osobito suvremenu trinitarnu teologiju, u vjerničkom životu usvojiti i u navještaju primijeniti trojstvenu vjeroispovijest kao bit kršćanske vjere i života.

Nastavnik: Izv. Prof. Dr. Sc. Veronika Gašpar (s. Nela)

Detaljnije

Pavlovski spisi

Nakon uspješno završenog kolegija od studenata se očekuje  da budu u stanju: Znanstveno obrazložiti proces nastajanja Pavlovskog korpusa; raspoznavati u tim spisima religijske, kulturne i socijalne tragove; prepoznavat će u raznolikosti Pavlovih i pavlovskih izričaja opis iste vjere („Mnogo glasova – jedna vjera“). Poznavat će temeljito novozavjetne tekstove Pavlovskih spisa, ali jednako tako i studijsku metodologiju sa svrhom da taj proces spoznavanja tih djela  postane permanentnim hermeneutsko-egzegetskim studijem koji će im pomoći u kritičkom i konstruktivnom pristupu suvremenom svijetu.

Nastavnik: Izv. prof. dr. sc. Pero Vidović

Detaljnije

Povijest Crkve

Upoznavanje s glavnim pravcima povijesnih događanja koja su inspirirana kršćanstvom ili je ono na njih neposredno utjecalo. Sposobnost uočavanja dinamike razvoja kršćanstva i njegova utjecaja na oblikovanje društva unutar kojega opstoji, posebno u odnosu na europsku političku i duhovnu tradiciju i stvarnost.

Nastavnik: Mr.sc.Ivica Musa

Detaljnije

Petoknjižje i Povijesne knjige

Cilj ovoga predmeta jest da sudionici steknu sposobnost: prepoznati mjesto Petoknjižja kao polazišta te Povijesnih knjiga kao teološkoga pregleda biblijske povijesti u Kanonu Svetoga pisma. Uočiti izvorno značenje koju ima Tora kao životna Pouka u skladu s Izl 24,12; primijeniti različite egzegetske metode u čitanju biblijskih tekstova, napose dijakrono i sinkrono čitanje; služiti se obilnom računalnom potporu u istraživanju; pristupiti Petoknjižju i Povijesnim knjigama sa znanstvenom odgovornošću, slobodni od fundamentalizma i ekstremizma, svjesni izvornika na hebrejskom i grčkom; procijeniti put nastajanja teksta i njegovu vezu sa religijskim, socijalnim i kulturnim okvirom; ocijeniti izričajnu snagu, vrstu, sadržaj i poruku biblijskoga teksta te vrijednost argumenata u njegovu tumačenju; razlikovati ispravne od pogrešnih tumačenja pojedinih biblijskih spisa; prepoznati Božje nadahnuće u svetom tekstu; otkriti načine zdrave primjene Petoknjižja i Povijesnih knjiga u osobnom duhovnom i profesionalnom životu, te u životu zajednice.

Nastavnik: Doc. dr. sc. Niko Bilić, SJ

Detaljnije

Proroštvo i apokaliptika

Cilj ovoga predmeta jest da sudionici steknu ove sposobnosti: odgovorno prepoznati mjesto Proročkih spisa i apokaliptičkih tekstova u Kanonu Svetoga pisma. Uočiti izvorno značenje koju imaju Proroci u Hebrejskoj bibliji te dodirne točke apokalipse i prapovijesti; primijeniti različite egzegetske metode u čitanju proročkih tekstova, napose analizu komunikacijske strukture; ovladati računalnom potporom; pristupiti proročkim i apokaliptičkim tekstovima Biblije sa znanstvenom odgovornošću, slobodni od fundamentalizma i ekstremizma, svjesni izvornika na hebrejskom i grčkom; procijeniti put nastajanja teksta i njegovu vezu sa religijskim, socijalnim i kulturnim okvirom. Poštovati razvoj Kanona; ocijeniti izričajnu snagu, vrstu, sadržaj i poruku biblijskoga teksta te vrijednost argumenata u njegovu tumačenju; razlikovati ispravne od pogrešnih tumačenja proroštava; prepoznati Božje nadahnuće u svetom tekstu; otkriti načine zdrave primjene proročkih tekstova u osobnom duhovnom i profesionalnom životu, te u životu zajednice.

Nastavnik: Doc. dr. sc. Niko Bilić, SJ

Detaljnije

Psalmi i Mudrosne knjige  

Nakon uspješno dovršena kolegija sudionici će biti kadri: prepoznati mjesto i ulogu Psalama i Mudrosnih knjiga u Kanonu Svetoga pisma uvažavajući različite egzegetske metode; pristupiti tekstovima sa znanstvenom odgovornošću, slobodni od fundamentalizma i ekstremizma, svjesni izvornika na hebrejskom i grčkom; procijeniti put nastajanja teksta i njegovu vezu sa religijskim, socijalnim i kulturnim okvirom; razumjeti biblijsku Mudrost koja počiva na iskustvu Božjega naroda i Zakonu tj. Pouci koju prima od Boga; ocijeniti izričajnu snagu, vrstu, sadržaj i poruku biblijskoga teksta te vrijednost argumenata u njegovu tumačenju; razlikovati ispravne od pogrešnih tumačenja biblijskih spisa; prepoznati Božje nadahnuće u svetom tekstu; otkriti načine zdrave primjene Psalama i Mudrosnih knjiga u osobnom duhovnom i profesionalnom životu i u životu zajednice.

Nastavnik: Doc. dr. sc. Niko Bilić, SJ

Detaljnije

Ranokršćanska literatura – Patrologija

U uvodnim napomenama, uz definiciju, objašnjavaju se pojmovi vezani uz Ranokršćansku književnost. Daju se osnovni podaci o jezicima na kojima je nastala i sačuvana ranokršćanska književnost, o tehnologiji pisanja i prepisivanja te vremenska podjela u kojem je nastala. Prikazuje se i odnos te književnosti prema židovskoj i poganskoj kulturi te ostalim drevnim književnim tradicijama. Naznačena su i važnija (kritička i nekritička) izdanja ranokršćanskih književnih djela. Daje se prikaz pojedinih ranokršćanskih pisaca, života, naslova i sadržaja njihovih spisa, grupirani prema vremenu i(li) prostoru u kome su stvarali. Posebna se pozornost poklanja kršćanskim piscima koji su živjeli u 4. i 5. stoljeću, među ostlim Augustinu, Jeronimu, Atanaziju, Baziliju i drugima.

Nastavnik: Prof. dr. sc.  Anto Mišić

Detaljnije

Sakrament bolesničkog pomazanja

Bolje razumijevanje važnosti i spasenjskog učinka sakramenata bolesničkog pomazanja. Dublje shvaćanje ozdravljujuće funkcije ovog sakramenta. Razumijevanje sakramentabolesničkog pomazanja kao milosti koja liječi bolesti tijela i ohrabruje dušu za borbu protiv napasti u časovima čovjekove bolesti i nemoći.

Nastavnik: Doc. dr. sc. Nikić Mijo

Detaljnije

Sakrament Euharistije

Nakon uspješno završenog kolegija student će moći: Procijeniti bit i značenje Euharistije u životu Crkve kroz povijest; protumačiti sve vidike u teološko-dogmatskom promatranju Euharistije, napose one važne za ekumenski dijalog. vrjednovati važnost Euharistije u duhovno-molitvenom rastu članova crkvene zajednice.

Nastavnik: Prof. dr. sc.  Marijan Steiner

Detaljnije

Sakrament pokore i pomirenja

Razumijevanje važnosti i spasenjskog učinka sakramenata pomirenja i bolesničkog pomazanja. Dublje shvaćanje ozdravljujuće funkcije ovih sakramenata. Razumijevanje sakramenata kao specifičnih kanala milosti Božje u procesu obraćenja i rasta na putu svetosti.

Nastavnik: Doc. dr. sc. Nikić Mijo

Detaljnije

Sakrament svetog Reda

Razumijevanje i usvajanje znanja o važnosti i utemeljenjuskamenta sv. reda u Crkvi, posebno za one koji se spremaju na svećeništvo-redovništvo. Usvajanje znanja o odrednicama i elementima važnima za sakrament sv. reda: povijesno – dogmatsko – praktično.

Nastavnik: Mr.sc. Miroslav Čadek, DI

Detaljnije

Sakramenti općenito

Studenti će biti u stanju: razumjeti ulogu i važnost sakramenata unutar povijesno-spasenjske ekonomije i unutar dogmatske teologije logički i sustavno objasniti temeljna znanja o sakramentima općenito i sakramentima pojedinačno te kritički analizirati današnje vjerničko i društveno stanje s obzirom na važnost sakramenata.

Nastavnik: Mr.sc. Miroslav Čadek, DI

Detaljnije

Teološka antropologija

Nakon uspješno završenog predmeta student će moći: Uočiti i analizirati temeljna biblijska, tradicijska, teološka izvorišta i pretpostavke današnjeg kršćanskog govora o stvaranju svijeta i čovjeka te o čovjeku u povijesti spasenja; prepoznati i dijaloški se suočiti sa sličnostima i razlikama između kršćanske antropologije i antropologija drugih religija; sudjelovati kompetentno u sinergiji s ostalim teološkim znanjima u društvenim traganjima i idejnim prijeporima.

Nastavnik: Prof. dr. sc.  Marijan Steiner

Detaljnije