Studenti

Primanje studenata

Kao kandidati za stupanj diplomiranog teologa primaju se studenti:

  1. Koji su stekli svjedodžbu srednjoškolskog obrazovanja koja im omogućuje pristup na sveučilište.
  2. Koji su završili dvogodišnji studij filozofije prema propisima crkvenog prava.
  3. Već od početka studija teologije treba da posjeduju takvo poznavanje latinskog i grčkog jezika da mogu razumjeti tekstove Novoga zavjeta i crkvene dokumente. U protivnom, moraju već od početka studija steći takvo znanje. Stoga će se, prema potrebi, kao opcionalna disciplina uvesti latinski jezik.
  4. Jednako se već od početka studija teologije traži takvo poznavanje nekog stranog jezika (njemačkog, francuskog, engleskog, talijanskog, španjolskog) koje omogućuje čitanje teoloških tekstova. U protivnom student je dužan to što prije naučiti.
  5. Redovni studenti treće godine trebaju do 8. listopada obavijestiti Ravnatelja Filozofsko – teološkog studija žele li postići diplomu diplomiranog teologa.
  6. Filozofsko – teološki studij otvoren je studentima članovima Družbe Isusove, drugim redovnicima, dijecezanskim kandidatima, redovnicama i laicima.

Polaganje ispita

Uspjeh studenata u pojedinim disciplinama provjerava se ispitima koji su ili usmeni ili pisani.
Ispitu mogu pristupiti samo oni kandidati koji su ispitnu disciplinu pravilno upisali i primili od profesora potvrdu o prijavi i urednom pohađanju.
Predavač određuje hoće li kandidat polagati ispit usmeno ili pisano, uzimajući u obzir i želju kandidata. Usmeni ispit neka ne traje dulje od dvadeset minuta, a pisani ne više od četrdeset i pet minuta.

Prijavnicu s ocjenom ispitivač predaje tajništvu.

Redovni ispitni rok traje mjesec dana tijekom siječnja i veljače u zimskom semestru i od 1. lipnja do 30. lipnja u ljetnom semestru; jesenski ispitni rok traje od 25. rujna do 15. listopada.

Uspjeh na ispitu označuje se ocjenom od 1 do 10. Ispit se smatra položenim ako je kandidat dobio bar ocjenu probatus (6), inače ga mora ponoviti.

Ispit se može ponoviti tri puta, i to kad je prošlo vrijeme što ga je predavač odredio. To vrijeme ne smije biti duže od jednog semestra. Ocjena prvog ispita ne utječe na ocjenu ponovljenog ispita. Ispit se može ponoviti četvrti put, pred povjerenstvom. Ravnatelj Studija odlučuje hoće li se koji ispit ponoviti pred povjerenstvom.

Seminari – pisani radovi

Seminari
Redoviti studenti treba da aktivno sudjeluju u seminarima svakog semestra, osim posljednjeg, i to dva sata u tjednu.

Godišnja radnja
Tijekom pet godina filozofsko – teološkog studija studenti, osim diplomskog rada ili završnog pisanog rada, moraju napisati dva pisana rada do 15 stranica (u trećoj i četvrtoj godini studija).

Neka upozorenja

  • Pohađanje predavanja je obvezno. Ako bi ukupan zbroj izostanaka bio veći od trećine semestra, semestar se ne priznaje; ako netko izostane sa seminara ili vježbi više od dva puta, predmet se ne priznaje.
  • Studenti moraju obdržavati sve propise Instituta u prvom redu s obzirom na red studija, pohađanje predavanja i ispite.
  • Studenti na početku akademske godine izabiru delegata za redovnog člana Vijeća Instituta, prema propisima Uredaba.
  • Studenti koji bi tijekom studija teško povrijedili pravila moralnog ponašanja i disciplinu, padaju pod sankciju određenu u Statutu sve do isključenja s Instituta. U stvarima discipline posljednja je instancija Provincijal Hrvatske pokrajine Družbe Isusove.